Pirmadienio filmai tęsiasi antradienį / Monday film screenings continue on Tuesday [iš naujo/anew]

Ateinantį antradienį (05d.) rodysim 1970m. Wernerio Herzogo filmą (po kurio jis turėjo įšokti į kaktusų lauką) “Even the Dwarfs Started Small” – komedramą/dramediją apie nykštukų maištą milžinų pasaulyje. Pradedam 19:30. Davai ateik 🙂

Beje, mūsų ekranas atviras įvairiems filmų ir pranešimų pasiūlymams, tad jei nori ką nors parodyti ar pranešti – sakyk!

—-

The following Tuesday (05th) we will be showing a 1970 film by Werner Herzog (after the film was done he had to jump into a field of cactae) “Even the Dwarfs Started Small” – a dramomedy/comedrama about dwarfs’ rebellion in a world of giants. We start at 19:30. Come, yes 🙂

By the way, our screen is open to various film and presentation offers so if you want to show or present something – just say!

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Pristatymas apie Vokietiją: augantis socialinis judėjimas, griūnanti kalnakasybos korporacija / Presentation on Germany: growing social movement, collapsing mining corporation

[endegelandeLT] Penktadienį, kovo 25 d., 19 val. Infokrautuvėj – pristatymas apie Vokietijoje sparčiai augantį naują socialinį judėjimą ir griūnančią milžinišką energetikos korporaciją.

Praeitą rugpjūtį masinio veiksmo metu 1500 kairiųjų aktyvistų iš visos Europos įsiveržė į “Garzweiler” anglies kasyklą Vokietijoje ir išlaikė ją blokadoje visą dieną. “Garzweiler” kasykla jau surijo 17 kaimelių, numatoma, kad ji turėtų plėstis iki pat 2045 m.

Suvokdami, jog klimato kaita pirmiausiai yra ne atribotas aplinkosaugos reikalas, o vienas didžiausių šių laikų socialinių konfliktų, jau 2012-aisiais keliasdešimt aktyvistų užskvotino mišką didžiausios Europoje CO2 gamintojos – Vokietijos – siekdami tiesioginiu veiksmu užkirsti kelią visa griaunančios korporacijos veiklai.

Penki iškraustymai, nuolatiniai policijos ir apsaugos firmų vykdomi puolimai bei kelių aktyvistų pasodinimas kalėjiman – visa tai netrukdo didžiajai daliai miško toliau būti okupuotai. Prieš porą savaičių, antra didžiausia Vokietijos kalnakasybos zona taip pat buvo užskvotinta, čia rengiamasi šią gegužę vyksiančiam kelių tūkstančių žmonių tiesioginiam veiksmui.

Pristatymo metu bus nagrinėjamos anglies gavybos sąsajos su kapitalizmu, klimato kaita, militarizacija bei migracija, rodomi video ir nuotraukos iš tiesioginių veiksmų ir informuojama apie būsimus įvykius. Užduoti išankstinius klausimus pranešėjui galite komentaruose arba el. paštu infokrautuve@riseup.net. Pristatymas vyks angliškai, jei reikės – bus verčiamas į lietuvių k.

[EN] This Friday, March 25, 19:00 @ infokrautuvė – presentation on a fast-growing social movement in Germany and its collapsing mining mega-corporation.

In an announced mass action last August, 1500 leftist activists from all over Europe entered the coalmine „Garzweiler“ in Germany and blocked it for a whole day. An open-cast coal-mine has already eaten 17 villages and is supposed to continue growing till 2045.

Seeing climate change first of all not as an environmental but as one of the biggest social conflicts of these days, already in 2012 dozens of anti-capitalist activists occupied a forest in the heart of Europe’s biggest CO²-emissioner in order to stop the company’s massive destruction by direct action.

Even 5 police evictions, constant violent attacks of police and private security and the imprisonment of several activists couldn’t change the fact that parts of the forests are occupied still today. Two weeks ago another forest in Germany’s second biggest mining area next to Polish border has been squatted and in the mine next to it a mass-action of few thousand people is announced for May 2016.

During the event we’ll see pictures and videos of different actions of the last years, explore the connection between coal mining, capitalism, climate change, militarism and migration and inform about the upcoming events in the next two years. You can ask the preliminary questions in the comments below or write them to infokrautuve@riseup.net. The event will happen in English, translation to Lithuanian may be provided if necessary.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Trumpai: ketvirtadienio materialistinio feminizmo skaitymai / Brief: Thursday’s materialist-feminist readings

lies2[LT]

Trumpas priminimas: jau trečią ketvirtadienį iš eilės Infokrautuvėje 18 val. skaitome straipsnį iš žurnalo “Lies” antrojo numerio “Infrastructures of Injury”. Visą žurnalą parsisiųskite iš čia: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Istorinis-analitinis Amandos Armstrong tekstas nušviečia vyrų profsąjungų vaidmenį užtikrinant moterų vietą kapitalo reprodukcijoje bei pristato kelis “reprodukcinius sukilimus”. Ruoštis skaitymams nereikia, skaitome vietoje.

[EN]

A short reminder: for the third Thursday in a row we read “Infrastructures of Injury” from LIES vol. 2 @ infokrautuvė, starting at 18:00. Download the whole journal from here: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Amanda Armstrong’s historical-analytical text unveils the role that male trade unions played in subjecting women to the sphere of reproduction, and presents some historical examples of “insurrectionary reproduction”. No homework necessary, we read it on the spot.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Feminizmas: trečiadienį Butler, ketvirtadienį materialistinis / Feminism: Butler on Wednesday, materialist on Thursday

agnes-and-inez[LT]

Infokrautuvėje šią savaitę – du šneka-šneka apie feminizmą.

Trečiadienį, kovo 9 d., 19 val. – Valdo paskaita-diskusija apie Judith Butler (šiuo metu į lietuvių k. verčiamos knygos “Gender Trouble” autorės) lyties ir ne tik lyties performatyvumo teoriją:

“Realybė gali būti suvokiama dvejopai: kaip duotybė, kuri yra materiali bei statiška, arba kaip socialinis konstruktas, kaip subjektyvi iliuzija. Pirmasis požiūris teigia transcendentalią būtį, nepriklausomą nuo socialinio konteksto, o antrasis pabrėžia dinamišką būtį, nuolatos besikeičiančią, tačiau apeliuojančią į amžinybę, savo prielaidų natūralumą. Judith Butler vartoja performatyvumo bei retroaktyvumo sąvokas konceptualizuoti tokiam būviui, kuris maskuoja savo socio-istorinę prigimtį, per ritualą bei pakartojimą įsteigia savo paties prielaidas.”

O ketvirtadienį, kovo 10 d., 18 val. tęsis materialistinio feminizmo skaitymo grupė. Toliau skaitysime aną savaitę pradėtą tekstą “Infrastructures of Injury” iš žurnalo LIES antrojo numerio, kurį galite parsisiųsti iš čia: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Istorinis-analitinis Amandos Armstrong tekstas nušviečia vyrų profsąjungų vaidmenį užtikrinant moterų vietą kapitalo reprodukcijoje bei pristato kelis “reprodukcinius sukilimus”. Ruoštis skaitymams nereikia, skaitome vietoje.

[EN]

This week, Infokrautuvė infoshop will talk of feminism on Wednesday and Thursday.

Wednesday, March 9, 19:00 – Valdas’ lecture-discussion on Judith Butler’s theory of performativity, that first of all applies to gender, but not only.

“Reality can be perceived in two ways: as something given, material and static, or as social construct, subjective illusion. The former approach founds transcendental being independent of social context, while the latter emphasises the importance of dynamic existence, which is always changing but constantly claims its own eternity and natural-ness. In Judith Butler’s philosophy, performativity and retroactivity are essential concepts to define an existence that masks its socio-historical nature by establishing its own premises through ritual and repetition.”

And on Thursday, March 10, 18:00, feminist materialist reading group awaits you as always. We continue reading “Infrastructures of Injury” from LIES vol. 2 (download full journal here: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf)

Amanda Armstrong’s historical-analytical text unveils the role that male trade unions played in subjecting women to the sphere of reproduction, and presents some historical examples of “insurrectionary reproduction”. No homework necessary, we read it on the spot.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

To re-start our blood circulation, Klinika lives!

Let’s speak about the ongoing occupation of autonomous social center Klinika. Since the Klinika collective announced that it will not give away it’s political conception in the Zizkov neighbourhood – after a cleavage with authorities that culminated in the center opting-out for illegality – the pressure of eviction has sparked an explosion of everyday-politics inside the premises of Klinika.

Less than a week after an amazing rally on the streets of Prague, supporters returned in big numbers, this time to maintain the building itself. And maintaining meant not only the daily organization of duties and program, but also the very physical presence of each individual. The act of sleeping at Klinika itself, turned out to be more than enough for the protection of the center. This has empowered the voice of the collective in the public sphere to the point where it would be really bad publicity to send police to evict this vibrant commune.

The process that unfolded constitutes itself both in the material world, as the formal occupation of space, and the social realm, as the call for different politics to be allowed to develop by developing them in the here-and-now. This has since been made ever more effective by the house assemblies, who not only facilitate the consensus on „how to do things?“, but also strengthen the common understanding of „why we do things?“. Suddenly, the space holds regular meals for the whole house, chillout and cafe zones during long intervals of the day, continiuosly complemented by wide range of events. Among them, we find political discussions and poetry readings, movie screenings and workshops, along with the program of courses and activities, that had already been running before the start of the occupation. And the list expands in each, sometimes receiving its additions from the outside, as in the case of the Jeden svet film-festival, which announces a screening of one of its movies in the premises of the autonomous center due on Monday. The entrance is, as usual, free.

While under pressure, Klinika has amassed a movement, awaking some of the latent political energy in Czech society. It is precisely that feeling, which one gets when observing the crowd in Klinika – many of the supporters-turned-activists lack or have almost none previous experience in political activism, yet find their way into a politicized community, placing the politics of everyday-life reproduction at its core. The occupation of Klinika has evoked the echo of a commune, constraint in its options, but, at the same time, inventing its way out of trouble by constantly engaging in the process of organizing the commons, while creating and driven by autonomous individuals.

Klinika žije, boj pokračuje!

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Do We Need a Service Workers Resistance Network? (presentation-discussion) / Ar mums reikia paslaugų sektoriaus darbuotojų pasipriešinimo tinklo? (prezentacija-diskusija)

Fastfoodjp-master675[EN; LT below]

The event that had been postponed was modified and will happen this Wednesday, March 2, 19:00 @ infokrautuvė. In English, with translation to Lithuanian if needed.

Do we need a service workers resistance network?

A cook will present on their experience working in the service industry and why they have decided to take a direct action approach to get better wages and more agency on the job. Service work is one of the most underwaged and “flexible” sectors in the economy and for that to change, the cook believes, an offensive must be taken against employers: to win some respect, some capacity for self-determination and to lift ourselves out of crippling poverty.

The presentation will offer some examples of direct action approaches such as: sit-ins, pickets, slow-downs, sabotage, and strikes. The presentation will also offers some examples of forms of workplace organization, why social support is necessary, how it improves conditions for individuals and the collective.

[LT]

Renginys, kuris buvo nukeltas, buvo pataisytas ir įvyks šį trečiadienį, kovo 2, 19 val. infokrautuvėje. Viskas vyks angliškai, bet su vertimu į lietuvių k. toms, kuriems reikia.

Ar mums reikia paslaugų sektoriaus darbuotojų pasipriešinimo tinklo?

Virėju dirbantis asmuo pristatys savo patirtį paslaugų sektoriuje ir priežastis, kodėl nusprendė imtis tiesioginių veiksmų, siekdamas geresnių algų ir stipresnio darbuotojų balso. Darbas paslaugų sektoriuje yra vienas menkiausiai apmokamų ir “lanksčiausių” dabartinėje ekonomikoje, o kad tai pasikeistų, pasak virėjo, reikia imtis ne gynybos, o puolimo prieš darbdavius: tam, kad būtų laimėta šiek tiek pagarbos, asmeninės erdvės ir pagaliau pavyktų ištrūkti iš niūraus skurdo.

Prezentacijoje bus pristatyti tiesioginiai būdai kovoti už savo teises darbo vietoje: “sėdimieji” streikai, piketai, tyčiniai darbo sulėtinimai (vadinamieji “itališki streikai”), sabotažas ir “paprasti” streikai. Bus pasiūlyti keli realiai įvykę organizavimosi darbo vietoje pavyzdžiai, diskutuosime apie tai, kodėl darbuotojams reikalinga visuomenės parama, kaip šios priemonės gerina individo ir darbuotojų kolektyvo darbo sąlygas.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Trečiadienio renginys atidedamas / Wednesday’s event delayed

[LT]

Deja deja, bet šiuo metu ir taip dedasi pakankamai dalykų (palaikykite streikuojančius mokytojus!), tad Noah nusprendė nukelti savo prezentaciją-diskusiją apie viešąjį maitinimą kapitalizme. Sorry – bet sekite sp(i)audą ir ji įvyks po kurio laiko.

Ketvirtadienio koncertas jokiu būdu neatšaukiamas, laukiame visų nuo 20 val. infokrautuvėje kartu su Efa Supertramp ir jos velsietišku akustiniu pankroku 🙂

[EN]

Sorry sorry, but there seems to be enough things happening at the moment (support the teachers on strike in Lithuania!), so Noah decided to delay his presentation/discussion on food service in capitalism. Sorry once again, but stay tuned, as it will happen some time in the future.

Thursday’s gig is NOT delayed, we all wait for you showing up 20:00 @ infokrautuvė infoshop to listen to Efa Supertramp’s Welsh acoustic punkrock 🙂

Posted in Naujienos/News | Comments closed

ASC “Klinika” Prahoje reikia mūsų paramos / ASC Klinika (Prague) needs our support

klinika[LT; EN below]

Rašo infokrautuvės draugai iš Prahos:

Autonominiam socialiniam centrui “Klinika” reikia jūsų paramos!

ASC Klinika, veikiantis pagal panaudos sutartį Prahoje, Žižkovo rajone, buvusioje plaučių ligų klinikoje, ką tik atšventė savo pirmąjį gimtadienį. Pastatas, penkerius metus stovėjęs apleistas ir pilnas šiukšlių, buvo pirmąkart užskvotintas aktyvistų 2014 lapkritį. Po konfliktų su policija, plačios paramos ir derybų su Valstybės nuosavybės biuru, “Klinika” pagaliau pradėjo veikti pilnu pajėgumu 2015 kovą. Per pirmuosius metus “Klinika” tapo šurmuliuojančiu socialiniu centru. Namas buvo išvalytas, atliktas reikalingiausias remontas. “Klinikoje” reguliariai vyksta paskaitos, diskusijos, kalbų pamokos, teatro, muzikos ir DIY užsiėmimai, veikia dirbtuvės, atiduotuvė, biblioteka ir kavinė, vaikų ir tėvų klubas-dienos centras “Mamatata”, iš čia transliuojamas “Streetculture Radio”. Ateityje planuojama įkurti viešą skalbyklą, bendruomenės daržą ir keramikos dirbtuves. Beveik kasdien vykstantys užsiėmimai visiškai nemokami, centras veikia aukų principu. “Norime parodyti, kad galima daug pasiekti ir nesiekiant pelno,” – sako “Klinikos” kolektyvo nariai. “Visuomenėje, kurioje dažniau galvojama apie pinigus, bandome steigti ryšius, leidžiančius žmonėms suvokti save ne per rinkos dėsnius.”

“Klinika” taip pat remia pabėgėlius, rinkdama jiems reikalingus daiktus. “Susiorganizavome prieš ksenofobines nuotaikas ir elgesį, paplitusį Čekijos visuomenėje. Norėjome ne tik prieš tai pasisakyti, bet ir aktyviai solidarizuotis su žmonėmis, kuriems labiausiai to reikia,” – teigia kolektyvo nariai. Iš “Klinikos” į artimiausius pasienius jau išvažiavo 150 lengvųjų automobilių ir sunkvežimių, pilnų reikalingiausių daiktų.

ASC “Klinika” veikla paremta kaštų mažinimu, perdirbimu ir daiktų pernaudojimu iš naujo, tarpusavio pagalba ir dalinimusi. Kolektyvas neprašo valstybės, ES ar turtingų mecenatų pagalbos, nenorėdamas didinti priklausomybės nuo individualių donorų ir siekdamas išlaikyti centro autonomiją.

Šiuo metu “Klinika” derasi dėl panaudos sutarties pratęsimo su Valstybės nuosavybės biuru. Iš turimos informacijos atrodo, kad GIBS (Pagrindinė saugumo pajėgų inspekcija, kuriai priklauso ASC pastatas) vėl nori pastatą panaudoti savo štabo įsteigimui. Visai neseniai vietinė Pastatų tarnyba paskelbė, kad nepratęs kontrakto dar metams. “Klinikos” ateitis neaiški, kovo 3 d. numatomas prievartinio iškraustymo pavojus. Todėl prašome kolektyvų, autonominių erdvių ir žiniasklaidos pagalbos iš viso pasaulio paramos. Solidarumo formos neišsemiamos – užtenka kelių sakinių, palaikančios nuotraukos ar straipsnio spaudoje.

Vasario 27 d., šeštadienį, 2 val. Prahoje įvyks “Klinikos” palaikymo eitynės “Leiskite Klinikai kvėpuoti”, kurios skirtos palaikyti ne tik šiam ASC, bet ir kitiems autonomiškiems projektams bei iniciatyvoms Čekijoje. Apačioje – nuorodos į “Klinikos” kolektyvo straipsnį apie savo veiklas ir filmuką apie ASC “Kliniką”.

http://klinika.451.cz/english/let-klinika-breathe/
https://vimeo.com/154658216
https://www.facebook.com/Let-Klinika-breathe-1720167194871146/?fref=ts

[EN]

Infoshop’s friends from Prague, Czech Republic, write:

The Autonomous Social Centre Klinika in Prague needs your support!

The Klinika Autonomous Social Centre celebrated its first anniversary, running a space on legal loan in Žižkov, Prague. Activists occupied the house, which laid derelict and full of rubbish for five years, at the end of November 2014, and after police interventions and negotiations on the contract with the Bureau for Representation of the State in Issues of Property, the Centre, called Klinika, began its varied program in March 2015. During its first year, Klinika has become a lively meeting point, a social centre with a wide scope of help. The activists cleaned out the house and made elementary repairs. Lectures, debates, language courses, theatrical and musical productions and manual workshops are all organised regularly at Klinika. There are functional workshops, a freeshop, library and café, a children and parents’ club, Mamatata, and a room for broadcasts by Streetculture Radio. Future plans include a laundry, community agriculture or a pottery workshop. The program, which runs practically every day, is entirely free and works on a donation basis. “We want to show that much can be accomplished without money and striving for profit,” say members of the Klinika collective. “In a society in which profit comes first, we are trying to nurture social ties which allow people to conceive of themselves and others according to a different logic than that of the market. Here, they can develop relationships, values and subjectivities based on sharing, agreement, cooperation and mutual help,” they add.

Klinika also raised public interest with a collection to help people fleeing military conflict. “We organised the collection as a reaction to the xenophobic proclamations and behaviour of a certain vocal part of Czech society. We wanted to speak against this and show solidarity with people in need,” say the members of the collective. Thanks to the collection, both financial and material, 150 cars, lorries and trucks could be dispatched to help at the borders.

The operation of the Klinika Autonomous Centre is based on minimising costs, recycling and reuse, mutual help and sharing. The Klinika collective rejects grants, state sponsorship and wealthy benefactors who would subsidize the operation of the autonomous centre, because it increases dependency on the donors and limits self-administration, which is an important element in Klinika’s endeavour.

Presently, Klinika is discussing prolonging the loan with the Bureau for Representation of the State in Issues of Property. From the available information, it seems that GIBS (the General Inspection of Security Forces, which owns the building in which the Centre resides) is reconsidering their original demands for the relocation of their offices. However, the Local Authority Building Control announced that they wouldn’t prolong the current contract for another year. The future of Klinika is now uncertain, and there is a threat of the activists having to leave the space on 3rd of March. For this reason, we ask associated collectives and media internationally for voicing their support in the matter of extending the contract for another year. The support can take any form, few sentences, sympathetic pictures or an article in media.

On Saturday, 27th of February, at 2 pm, the march for Klinika will take place in Prague, to support not only Klinika, but also other autonomous projects and activist initiatives in Czech Republic. The Klinika collective has also created a short publication about its activities, a video calling for support and a music compilation.

http://klinika.451.cz/english/let-klinika-breathe/
https://vimeo.com/154658216
https://www.facebook.com/Let-Klinika-breathe-1720167194871146/?fref=ts

Posted in Naujienos/News | Comments closed

whataweek: rhythms of resistance, alternatives to capitalist food service, acoustic punk gig!

tactical frivolityHave we got news for you (lietuviškai – kitam įraše)

[EN]

Next week is going to be intense – don’t forget to visit Spiauda vol. 4 launch party on Saturday and support your teachers during their strike that starts on Monday. There will also be (at least) three events at Kaunas infoshop:

Monday (Feb 22, 19:00) Cinema “Inspired by Direct Action” : “Tactical Frivolity” – ~40 minute documentary on frivolity as means of protest and international “Rhythms of Resistance”. Must protests really be somber or official? What’s wrong with revolutionary joy?

Wednesday (Feb 23, 19:00) Noah’s presentation/discussion „What do we want? Food service: history, contemporary problems and future visions.“ (in English)

A presentation by a cook on the problems of capitalist food service and a proposal for a whatdowewantradical alternative.

In this presentation Noah will talk about several things.

  1. the problems of massified food service and production in capitalist world.
  2. the history of the restaurant and why it went from marginal industry 100years ago to fastest growing sector with the worst pay, now.
  3. the international fast food workers movement “fight for 15”, what there doing, what there not doing..
  4. historical examples of radical and reformist visions of alternatives to the capitalist food industry, for example; community kitchens, homes without private kitchens, communes, waged house work, etc and the consequences of these actions for the racial, gender, and class experience of working and consuming the industry today.
  5. an open discussion on approaches we, the cooks, waiters and service workers could take for organizing and direct action.

EFA2Finally, on Thursday (Feb 25, 20:00!!!), acoustic punk concert with Efa Supertramp from Wales. The most miniature punk gig in recent Lithuanian history, but there will be enough place for everyone and even for some mosh – if we feel like that. Free entrance (donations for vegan food and plane tickets more than welcome). Punky-cozy.

Have we not bitten off more than we can chew? Natürlich. But we’ll manage. See you @ infokrautuvė!

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Savaitėlė: pasipriešinimo ritmai, alternatyvos kapitalistinei maisto industrijai, akustinio pankroko koncas!

tactical frivolityHave we got news for you! (English in another post)

[LT]

Ateina intensyvi savaitė – minint jau vien šeštadieninį ketvirtos Sp(i)audos pristatymą  ar pirmadienį prasidedantį neterminuotą mokytojų streiką. O infokrautuvėj (!) :

Pirmadienio (vasario 22 d., 19 val.) kinas “Tiesioginio veiksmo įkvėpti”: “Tactical Frivolity” – ~40 minučių dokumentinis apie džiaugsmą kaip protesto priemonę ir tarptautinius “Pasipriešinimo ritmus”. Protestai neturi būti pilni vien savigailos ir amžinojo šūksnio “gė-da-gė-da” – jie gali virsti ir šventėmis. “Rhythms of Resistance” – platforma, besidalinanti paprastais sambos ritmais pasauliniams protestams, tiek paprastais, kad net ir aš galėčiau būgnyt.whatdowewant

Trečiadienį, vasario 23, 19 val. – Noah pranešimas „Ko mes norime? Viešojo maitinimo įstaigos: istorija, dabarties problemos ir ateities vizijos“. Viskas vyks anglų kalba. Jei reiks, galėsim versti į lietuvių.

Virėjas Noah pristatys kapitalistinės maisto tiekimo sistemos problemas ir pasiūlys radikalias alternatyvas. Punktai:

  1. masinės maisto gamybos ir tiekimo kapitalizme problemos
  2. restorano kaip institucijos istorija – kaip iš marginalizuotos pramonės prieš šimtą metų viešasis maitinimas virto greičiausiai augančiu ir mažiausiai mokančiu sektoriumi
  3. tarptautinis greitojo maisto darbuotojų judėjimas “Fight for 15”, ką jie veikia ir ko – ne
  4. istorinė radikalių ir reformistinių alternatyvų kapitalistinei maisto industrijai apžvalga, pvz., bendruomenės virtuvės, namai be privačių virtuvių, komunos, apmokama namų ruoša; šių alternatyvų poveikis šiandieninės dirbančios ir vartojančios visuomenės rasinei, lytinei ir klasinei patirčiai
  5. diskusija apie tai, ką mes, virėjos, padavėjai ir paslaugų sektoriaus darbuotojos, galime nuveikti organizuodamiesi tiesioginiam veiksmui

EFA2O ketvirtadienį, vasario 25 d., 20 val. (!) – akustinio panko atlikėjos iš Velso Efa Supertramp koncertas. Kameriškiausias pankroko koncertas pastarųjų metų Lietuvoje, įėjimas nemokamas (aukos atlikėjos lėktuvo bilietams ir tofu – visuomet), nuotaika jauki, pogas – bus, jei pasidarysim.

Sumanymų daugiau nei jėgų? Natürlich. Bet kaip nors patempsim. Susimatom infokrautuvėj!

Posted in Naujienos/News | Comments closed