Kauno Sp(i)audos Nr. 4 (apie erdvę) išleistuvės! / Kauno Sp(i)auda issue 4 (Space is the Place) launch party!

suo_vaiduoklisGuess who’s back, back again
Sp(i)auda’s back, tell a friend

[LT]

Šeštadienį, vasario 20 d., 18 val. Kauno Infokrautuvėj – nevalstybinės politikos ir kontrkultūros zino Kauno Sp(i)auda ketvirtojo numerio išleistuvės-pristatymas-vakarėlis.

Ketvirtoji Sp(i)auda dedikuota (miesto) erdvės problematikai. Žmonės formuoja erdvę, o erdvė – juos, taip formuodama mūsų būvį viena su kitu, t.y., politiką ir visuomenę. Tad socialiniai pokyčiai negali būti įsivaizduojami be besikeičiančios, vis labiau žmonėms, o ne kapitalo srautams pritaikytų erdvių.

Sp(i)audoje Nr. 4 – interviu su skvoteriais ir erdvės aktyvistais iš Varšuvos, Klužo, Tartu, Prahos ir Kauno, Šilainių bei Vilkyškių erdvinės analizės, patarimai ir triukai. Kaip visuomet, zino redakcija atitinka straipsnių autorių nuomonę (ar bent jai neprieštarauja), zinui negalioja autorinės teisės (tad galima jį perspausdinti ir dalintis, ypač valstybės ar verslo įstaigų resursais), jis siekia tapti ne tik laisvalaikio skaitalu, bet ir organizavimosi priemone.

Sp(i)audos pristatyme – prezentacija-diskusija apie autonomines erdves ir įsibrovimus į miesto audinį (pvz., slėpynes miesto centre, partizaninę daržininkystę, laikinus ir nelaikinus skvotus, pasipriešinimas iškraustymams, netikri parkai ir kelio ženklai…). Po diskusijos – šiek tiek muzikos, šiek tiek gėrimų, dar šiek tiek neformalių diskusijų… Puiki proga “įsisavinti” autonominę Infokrautuvės erdvę ir jos kūrėjus, taip pat – susilankstyti savo pačios 28 puslapių Sp(i)audą (DIY!).

Sp(i)audos išleidimo ir pristatymo tūso diena neatsitiktinai sutampa su Prahos autonominio socialinio centro, buv. skvoto “Klinika” pirmuoju gimtadieniu. Šis renginys – dalis tarptautinės šventės “Diena su Klinika”. Buvusioje plaučių ligų klinikoje Prahos Žižkovo rajone įsikūręs socialinis centras suvienijo pankus, vietinę bendruomenę ir intelektualus, prisideda prie kovos už erdvę ir prieš gentrifikaciją, padeda rinkti daiktus pabėgėliams, kovoja už visuomenę be rasizmo ir seksizmo. Už tokius darbus “Klinika” neseniai buvo užpulta nacionalistiškai nusiteikusių jaunuolių – išdaužyti langai, sužeistas vienas žmogus (daugiau info angliškai – čia). Kauno Sp(i)auda solidarizuojasi su drąsiu socialiniu centru, sveikina jį su gimtadieniu ir kviečia nepasiduoti fašistuojantiems lochams.

Kiekvienam miestiečiui po Sp(i)audą, kiekvienam miestui po Kliniką!

[EN]

This Saturday, Feb 20, 18:00 at Kaunas Infoshop (Infokrautuvė), issue 4 of Kauno Sp(i)auda – zine of non-state politics and counterculture – will be presented in a launch party!

Sp(i)auda vol. 4 takes up the topic of urban space. People form their space, and their space forms them, thus forming our relations with one another, i.e., our politics and societies. Therefore, no proper social change can be imagined without changes in space, which would become less and less adapted to capital needs and more and more to human desires.

In Sp(i)auda vol. 4 expect to find: interviews with squatters and space activists from Warsaw, Cluj, Tartu, Prague and Kaunas, analyses of Šilainiai and Vilkyškiai, tips and tricks. As always, the zine’s editorial room’s opinions do not differ from its authors (or at least they don’t oppose them too much), the zine is non-copyrighted (therefore print and share, especially if you use state or business resources), the zine aims at becoming not only a good read, but also an organ of organising.

Sp(i)auda launch party will start with a presentation-discussion on autonomous spaces and urban interventions (e.g. Capture the Flag in a city centre, guerilla gardening, temporary and contemporary squatting, anti-eviction resistance, fake parks and roadsigns…). After the discussion, there will be some music, some drinks, some more discussions… For those to whom Kaunas infoshop is still an unkwown space, it’s a good chance to make it one’s own, meet its creators, become one of them and fold one’s own 28 pages of Sp(i)auda (DIY!).

It’s not accidental that Sp(i)auda comes out and the party happens on Feb 20, for it’s also the 1st birthday of “Klinika” autonomous social centre (ex-squat) in Prague. This event is part of the international “Day for Klinika” celebration. The social centre, established in a former lung clinic, managed to unite punks, locals, and intellectuals, it keeps on fighting for free space and against gentrification, collects and distributes stuff for refugees, fights for society without racism and sexism. No good deed is left unpunished: “Klinika” has recently been attacked by “nationalist youth”, some windows were smashed, one person was injured (more info here). Kauno Sp(i)auda solidarises with this brave social centre, congratulates it on its first birthday, and urges never to give in to fascist scum.

Every city needs its Klinika, every inhabitant need their Sp(i)auda!

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.