Feminizmas: trečiadienį Butler, ketvirtadienį materialistinis / Feminism: Butler on Wednesday, materialist on Thursday

agnes-and-inez[LT]

Infokrautuvėje šią savaitę – du šneka-šneka apie feminizmą.

Trečiadienį, kovo 9 d., 19 val. – Valdo paskaita-diskusija apie Judith Butler (šiuo metu į lietuvių k. verčiamos knygos “Gender Trouble” autorės) lyties ir ne tik lyties performatyvumo teoriją:

“Realybė gali būti suvokiama dvejopai: kaip duotybė, kuri yra materiali bei statiška, arba kaip socialinis konstruktas, kaip subjektyvi iliuzija. Pirmasis požiūris teigia transcendentalią būtį, nepriklausomą nuo socialinio konteksto, o antrasis pabrėžia dinamišką būtį, nuolatos besikeičiančią, tačiau apeliuojančią į amžinybę, savo prielaidų natūralumą. Judith Butler vartoja performatyvumo bei retroaktyvumo sąvokas konceptualizuoti tokiam būviui, kuris maskuoja savo socio-istorinę prigimtį, per ritualą bei pakartojimą įsteigia savo paties prielaidas.”

O ketvirtadienį, kovo 10 d., 18 val. tęsis materialistinio feminizmo skaitymo grupė. Toliau skaitysime aną savaitę pradėtą tekstą “Infrastructures of Injury” iš žurnalo LIES antrojo numerio, kurį galite parsisiųsti iš čia: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Istorinis-analitinis Amandos Armstrong tekstas nušviečia vyrų profsąjungų vaidmenį užtikrinant moterų vietą kapitalo reprodukcijoje bei pristato kelis “reprodukcinius sukilimus”. Ruoštis skaitymams nereikia, skaitome vietoje.

[EN]

This week, Infokrautuvė infoshop will talk of feminism on Wednesday and Thursday.

Wednesday, March 9, 19:00 – Valdas’ lecture-discussion on Judith Butler’s theory of performativity, that first of all applies to gender, but not only.

“Reality can be perceived in two ways: as something given, material and static, or as social construct, subjective illusion. The former approach founds transcendental being independent of social context, while the latter emphasises the importance of dynamic existence, which is always changing but constantly claims its own eternity and natural-ness. In Judith Butler’s philosophy, performativity and retroactivity are essential concepts to define an existence that masks its socio-historical nature by establishing its own premises through ritual and repetition.”

And on Thursday, March 10, 18:00, feminist materialist reading group awaits you as always. We continue reading “Infrastructures of Injury” from LIES vol. 2 (download full journal here: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf)

Amanda Armstrong’s historical-analytical text unveils the role that male trade unions played in subjecting women to the sphere of reproduction, and presents some historical examples of “insurrectionary reproduction”. No homework necessary, we read it on the spot.

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.